Parfemka.sk


Momentálne nie ste prihlásený
Prihlásenie | Registrácia | Obnova hesla
nákupný košík (prázdny)

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky, práva a povinnosti zmluvných strán, pri kúpnych zmluvách, uzatvorených medzi predávajúcim – spol. xo-sk, s.r.o., so sídlom Damborského 6, 84104 Bratislava, IČO 45 589 623, spol. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vl. č. 25684/T (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim – užívateľom internetových stránok www.parfemka.sk (ďalej len „kupujúci“), ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe a predaji tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, s čím kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí.

2. Objednávka tovaru a spôsob uzavretia kúpnej zmluvy

Ponuka tovaru na stránke je uvádzaná spolu s jeho kúpnou cenou vrátane DPH.

Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

Tovar, o ktorý má kupujúci záujem, môže pridať do nákupného košíka. Po pridaní tovaru do nákupného košíka vyplní kupujúci všetky predpísané údaje uvedené v objednávkovom formulári. Kupujúci zodpovedá za správnosť ním vyplnených údajov. V prípade, ak sú údaje vyplnené v objednávkovom formulári správne a kupujúci si praje tovar objednať, klikne na príslušné tlačidlo, ktorým dokončí objednávku. Týmto okamihom si kupujúci objednáva vybraný tovar. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný.

Na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke bude zaslaný e-mail, v ktorom predávajúci objednávku kupujúceho potvrdí. Potvrdenie bude vykonané bezprostredne po objednaní. Potvrdením (akceptáciou) objednávky dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. V potvrdení predávajúceho budú uvedené tieto informácie: identifikácia kupujúceho a predávajúceho, číslo objednávky, dátum objednávky, druh a počet objednaného tovaru, kúpna cena tovaru (jednotlivé položky a celková kúpna cena za tovar), náklady na dodanie tovaru, celková kúpna cena obsahujúca DPH a všetky náklady, spôsob dodania, spôsob vykonania platby, termín dodania.

3. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Predávajúci je povinný najmä:

  1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  2. zabezpečiť, aby dodaný tovar bol v súlade so všetkými všeobecne záväznými predpismi platnými na území SR,
  3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady vyžadované platnými právnymi predpismi SR (napr. návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

Predávajúci má právo najmä na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho.

Kupujúci je povinný najmä:

  1. prevziať dodaný tovar,
  2. zaplatiť predávajúcemu celú dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote/lehotách splatnosti.

Kupujúci má právo najmä na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom potvrdení – akceptovaní objednávky.

4. Dodacie podmienky

Tovar predávajúci dodáva prostredníctvom slovenskej pošty a kuriérskej služby na adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

Predávajúci objednávku kupujúceho splní a tovar dodá kupujúcemu najneskôr v lehote 30 dní od potvrdenia – akceptácie objednávky. Pokiaľ toto, z dôvodu dostupnosti tovaru, nie je možné, informuje predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho a stanoví náhradnú lehotu na dodanie tovaru. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. Kupujúci prevezme tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávkovom formulári.

Akékoľvek informácie týkajúce sa procesu dodania tovaru môže kupujúci získať na adrese info@parfemka.sk V požiadavke je vždy potrebné uviesť číslo objednávky uvedené v potvrdení objednávky zaslanom predávajúcim.

5. Kúpna cena a platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru.

Kúpna cena každého druhu tovaru vrátane DPH je uvedená v popise konkrétneho druhu tovaru a kupujúci súhlas s kúpnou cenou prejaví odoslaním objednávky. Tovar môže byť kupujúcim uhradený nasledovnými spôsobmi: formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho (pokiaľ je takáto zriadená), dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. K cene tovaru bude pripočítané náklady na doručenie tovaru kupujúcemu na základe aktuálneho cenníka.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

6. Reklamačný poriadok

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom, kedy kupujúci tovar prevezme. Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať bez zbytočného odkladu po dodaní a bezodkladne informovať predávajúceho o zistených vadách. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho nároky z vád tovaru len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré existovali v čase dodania tovaru kupujúcemu, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Všetky reklamácie musí kupujúci uplatniť najneskôr do konca záručnej doby. V oznámení o reklamácii musia byť popísané zistené vady tovaru a musia tu byť uvedené informácie potrebné k identifikácii kupujúceho a reklamovaného tovaru spolu s číslom objednávky.

Reklamáciu spolu s vadným tovarom zašle kupujúci na adresu xo-sk, s.r.o., P.O.Box 26, 840 11 Bratislava

Predávajúci vybaví reklamáciu (tj. oznámi kupujúcemu, či reklamáciu uznáva ako dôvodnú alebo nie) bez zbytočného odkladu po jej doručení. Predávajúci, v prípade ak reklamáciu uzná za dôvodnú, vadný tovar vymení za tovar bez vád. Týmto nie sú dotknuté ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce z právnych predpisov.

Informácie o priebehu vybavovania reklamácie predávajúcim môže kupujúci získať na adrese reklamacie@parfemka.sk

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa.

7. Spracovanie osobných údajov a ich ochrana

Pri vyplňovaní objednávkového formulára je kupujúci predávajúcim požiadaný o poskytnutie svojich osobných údajov. Poskytnuté osobné údaje používa predávajúci za účelom vybavenia objednávky a splnenia svojich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Titul, meno, priezvisko a adresu kupujúceho môže predávajúci za podmienok stanovených zákonom č. 428/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení, použiť na ponuku svojich tovarov a služieb. V prípade ak si kupujúci nepraje, aby predávajúci jeho osobní údaje použil na účely priameho marketingu, môže predávajúceho písomne alebo e-mailom informovať, že s takýmto spracovaním a použitím svojich osobných údajov nesúhlasí.

Osobné údaje kupujúceho v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa môže predávajúci odovzdať inému prevádzkovateľovi, ktorý má rovnaký predmet činnosti výhradne na účely priameho marketingu, pokiaľ proti takémuto postupu kupujúci nevysloví námietku. Námietku je možné zaslať písomne alebo e-mailom.

So súhlasom kupujúceho môže predávajúci spracovávať aj ďalšie osobné údaje kupujúceho, napr. e-mailovú adresu alebo telefónne číslo a pod. Kupujúci udeľuje takýto súhlas vyplnením týchto údajov v objednávkovom formulári a ich odoslaním predávajúcemu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom. Kupujúci pre tento prípad (odoslaním objednávky) vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Spracovanie osobných údajov môže kupujúci vykonávať aj prostredníctvom tretích osôb, a to automaticky i manuálne. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Kupujúcemu sú garantované všetky práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, najmä § 20 zákona. Tieto práva môže kupujúci realizovať písomne alebo e-mailom.

Kupujúci odoslaním objednávkového formulára zároveň súhlasí s prijímaním reklamnej (propagačnej) elektronickej pošty v zmysle zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame, zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách a zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 uvedeného zákona.

V prípade ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy, odstúpenie od zmluvy realizuje kupujúci písomne na adrese xo-sk, s.r.o., Damborského 6, 84104 Bratislava

Tovar kupujúci vráti bezodkladne predávajúcemu na adresu xo-sk, s.r.o., Damborského 6, 84104 Bratislava

Predávajúci, v prípade odstúpenia od zmluvy, vrátiť kupujúcemu v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorú spotrebiteľ uhradil za tovar. Pre tento prípad uvedie kupujuci v oznámení o odstúpení, akým spôsobom (prevodom na účet, zloženkou) mu má byť zaplatená kúpna cena alebo je časť vrátená. Náklady na vrátenie tovaru znáša predávajúci len v tom prípade, ak výrobok nezodpovedal plne kvalitatívnym požiadavkám a bol vadný.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela (to znamená audio a video nahrávky), ktoré spotrebiteľ rozbalil, ako aj v ďalších prípadoch uvedených v § 12 ods. 5. zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na každú kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom on-line obchodu na internetových stránkach www.parfemka.sk

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke on-line obchodu predávajúceho. Prípadné zmeny a doplnky Všeobecných obchodných podmienok sa nebudú vzťahovať na už uzatvorené kúpne zmluvy.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.