Parfemka.sk


Momentálne nie ste prihlásený
Prihlásenie | Registrácia | Obnova hesla
nákupný košík (prázdny)

Reklamácie

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom, kedy kupujúci tovar prevezme. Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať bez zbytočného odkladu po dodaní a bezodkladne informovať predávajúceho o zistených vadách. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho nároky z vád tovaru len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré existovali v čase dodania tovaru kupujúcemu, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Všetky reklamácie musí kupujúci uplatniť najneskôr do konca záručnej doby. V oznámení o reklamácii musia byť popísané zistené vady tovaru a musia tu byť uvedené informácie potrebné k identifikácii kupujúceho a reklamovaného tovaru spolu s číslom objednávky.

Reklamáciu spolu s vadným tovarom zašle kupujúci na adresu xo-sk, s.r.o., P.O.Box 26, 840 11 Bratislava

Predávajúci vybaví reklamáciu (tj. oznámi kupujúcemu, či reklamáciu uznáva ako dôvodnú alebo nie) bez zbytočného odkladu po jej doručení. Predávajúci, v prípade ak reklamáciu uzná za dôvodnú, vadný tovar vymení za tovar bez vád. Týmto nie sú dotknuté ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce z právnych predpisov.

Informácie o priebehu vybavovania reklamácie predávajúcim môže kupujúci získať na adrese reklamacie@parfemka.sk

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa.